Vedtægter for faaborg-Midtfyn Musikskole

Her kan du læse vedtægterne for Faaborg-Midtfyn Musikskole.

Faaborg Midtfyn Musikskole vedtægter pr. 1/8 2014

Navn og status


Faaborg-Midtfyn Musikskole er en kommunal institution med kommunalt tilskud med hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune.

 

Opgaver og formål

§ 1. Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge op til 25 år.

Stk. 1. Musikskolen kan tilbyde undervisning til voksne til fuld pris.
Stk. 2. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov.

§ 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.: 1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og
4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.
Stk. 2. Musikskolen har til formål at fremme det lokale musikmiljø og være synlig i kommunen.
Vedtægter og læreplaner

§ 3. Musikskolens bestyrelse udformer vedtægter, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen/Kulturudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune
Stk. 1. Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering.

§ 4. Musikskolen udarbejder læreplaner for samtlige undervisningstilbud.
Læreplanerne omfatter en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

 

Bestyrelsens sammensætning


§ 5. Bestyrelsen består af:

4 af musikskolens forældre
1 af støttekredsens medlemmer (hvis en sådan findes)
1 lærerrådsformand
1 elevrepræsentant
1 kommunal skoleleder (aftaleholder)
1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
Musikskolens ledelse
Sekretær for bestyrelsen er musikskolens leder

Stk. 1. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan der desuden udpeges repræsentanter fra andre institutionstyper og samarbejdspartnere.
Stk. 2. Elever der ikke er myndige overværer ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere.
Stk. 3. Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De 4 forældre repræsentanter vælges forskudt.

Der afholdes valg til bestyrelsen for forældre- og elev repræsentanter, hvert år i oktober.

Spørgsmål? Kontakt os

Administration

Centrumpladsen 6 B
5750 Ringe

Telefon 72 53 83 60

Send en mail

 

Telefontider

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag  

9.00-12.00

Onsdag lukket